E-mail: obfzzv@obfzzv.sk | Tel./Fax: 045 53 26 113 Mobil: 0902 923 011

Nový súťažný ročník 2020/2021 - informácie

 Výkonný výbor ObFZ Zvolenna zasadnutí 10.06.2020 vo Zvolene schválil

- formát a termíny  súťaží dospelých a mládeže pre súťažný ročník 2020/2021 nasledovne – 

   dospelí  I.trieda  a II.trieda,  mládež MO U19, MO U15, MO U13 a MO U11. Predpokladaný

   začiatok súťaží dospelí  02.08.2020, mládež 29.08.2020.

- schválil návrh ŠTK a KM, aby sa Aktív ŠTK z technických dôvodov neuskutočnil za účasti 

  zástupcov klubov v tradičnej podobe, ale prostredníctvom informácií s využitím webovej 

  stránky ObFZ

- schválil návrh KR, aby sa Aktív R sa uskutočnil podľa aktuálnej situácii a o ďalšom postupe bude informovať KR  prostredníctvom Spravodaja. 


Elektronické prihlášky do súťaží dospelých a mládeže ObFZ zasielať v termíne do 24.06.2019, 24:00. 

Prihlášky družstiev dospelých a mládeže pre nový súťažný ročník si FK aktivujú cez ISSF – Elektronická podateľňa –  Prihláška do súťaže. Prihlášku musí FK vyplniť za každé svoje družstvo jednotlivo. Všetky súťaže sú už sprístupnené v ISSF.

Štartové čísla budú FK pridelené aj pre nový súťažný ročník také, ako boli vyžrebované pre súťažný ročník 2019/2020.Štartovné čísla je možné zmeniť len po vzájomnej dohode  a odsúhlasení  FK podaním na KM v ISSF.

HORE